خرمای صادراتی

خرمای صادراتیخرما صادراتی:خرما به عنوان یکی از مهم ترین کالاهای صادراتی ایران به شمار میرد.در بین مهمترین خرماهای کشت شده در ایران می توان، استعمران، مضافتی، کبکاب، شاهانی، زاهدی، ربی، خضراوی، برهی، حلاوی، خاصی، آل مهتری، خنیزی و مرداسنگ را نام برد که هر کدام در مناطق و استانهای مختلف دارای اهمیت خاص خود هستند.خرمای معروف استان خوزستان، استعمران که به یکی عنوان مهترین خرمای صادراتی ایران می باشداز مهمترین خصوصیات این نوع خرما نیمه خشک بودن آن است که خاصیت نگهداری آن را افزایش داده و این خاصیت سبب شده تا مناسب ترین رقم تجارتی و صادراتی ایران گردد.همچنین خرمای پیارم به عنوان بهترین و گران ترین خرما درعرصه رقابت ورطب مضافتی بم به عنوان خوشمزه ترین خرمای تر بیشترین صادرات را به خود اختصاص داده اند.البته بسیاری ازارقام با کیفیت دیگر به علت  نداشتن بسته بندی شکیل به صورت عمده وبه قیمت ارزان به کشورهایی نظیر پاکستان و عمارات صادر میشود و از انجا به نام ان کشورها بسته بندی و اروپا صادر میشود