نام انواع خرما

خرما

خرما دارای‌ انواع‌ بسیار‌ مـتعددی‌ اسـت‌ کـه‌ مهمترین آنها بشرح زیر هستند:

kanague

کنگوئه (خرما خشک)

saleng

سلنگ (خرما خشک)

halili

خرما هلیلی

mordasang

خـرما مـرداسنگ

genetar

خـرما گنتار

kab kab

خرما کب‌کاب (کب‌کاب‌ بمعنی پهن و بزرگ است)

xase

خرما خاصه

cixali

خرماشیخالی (خرک قرمز)

mersesu

خـرما مـرسو (خرک قرمز)

pang-derazu

خرما پنگ درازو

jozi

خرما جوزی (خرک قرمز)

xara-qotu

خرما خرقوتو‌

hallu‌

خرما هلّو

xas-xar

خـرما خـش‌خار

xaru

خـرما خارو

xeneizi

خرما خنیزی

zina

خرما زینا

samrun

خرما سمرون

qasb

خرما قصب

sabi

خرما سابی

last

خرما لشت

sisi

خـرما‌ سـی‌سی‌

acgar

خرما اشکر

pan-koru

خرما پن کرو

za-merdu

خرما زامردو

kango

خرما خشک (خرمائی است آفت‌ زده که بـه حـیوان مـیدهند)

serovi

خرما سروی

assak

خرما اسّک

bereymi

خرما بریمی

kasb

خـرما کـسب

zayne

خرما زینه

cekar

خرما شکر

so zuk

خرما سوزوک

koka‌

خرما‌ کوکا

xasui

خرما خاسوئی‌

kande‌

خرما کـند

loloi

خـرما لولئی

xadrabi

خـرما خدرابی

lasab

خرما لساب

cab cab

خرما چاب چاب

nalnarmu

خرما نال نرمو

martet

خرما مرتت

cerno

خرما شرنو

xara gotu

خرما خـارگتو‌

kandi‌

خـرما کـندی

خرما سایر یا استعمران

سافور (دانه خرما قبل از رسیدن و شیره بستن) safor

خرکوی رنگ (دانه خرما وقـتی کـه شیره بسته) xarako-e-rang

تگ‌دم (دانه خرما وقتی که سرآن رسیده است) tag‌-dom‌

دم پاز‌ (دانه خرما وقتی که نیمی از آن رسـید) dom-paz

رطـب (دانه خرما وقتی کاملأ رسیده) rotab‌

آرما (خرمای خشک) arma

شاهابی (هسته شاهابی بـزرگتر ازکـب‌کاب است) sahahi‌

خش‌خر‌ (کوچکتر‌ از شاهابی است) xas-xar

گسب = زادی (خـرمای خـشک و قـرمزرنگ است) zadi = gasb

خرما خاسه xase

زامردو‌ (‌‌خرکوی‌ زرد و دراز دارد) zamerdu

مصلی (خـرکوی گـردوسرخ دارد) mosalli

لشت (خرکوی سیاه دارد‌) lect‌

بگشی‌ (خرکوی زرد باریکتر از زامردو دارد) bagaci

شکری سرخ (خرکوی سرخ دارد) cekari sorx

شکری‌ سـفید (خـرکوی زرد کمرنگ مایل به‌سفید دارد) cekari sefid

شهری (خـرکوی زرد داروزیـر‌ کوفر kofar سـرخ اسـت‌ ـ

کـوفر‌ دانه سر خرما است) cehri

کچ‌کا (خـرکوی سـرخ دارد) kacka

مچو (خرکوی ریز و زرد پررنگ دارد) mecu

کپ‌کاو (خرکوی زرد و باریک دارد) capcaw

نوکدی (خرکوی زرد و دراز دارد) nokadi

نلسو (خرکوی‌ گـرد و سـیاه دارد ـ نلسو یکماه دیرتر از سایر

خرکها مـیرسد) nalaso

صادرات خرما

صادرات خرمای مضافتی بم

خرما سایر

حلوا خرما

صادرات رطب

رطب مضافتی بم

صادرات خرمای پیارم